1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Prekių pirkimo – pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja naudojimąsi www.juvelyrine.lt svetaine ir nustato apsipirkimo tvarką. Juvelyrine.lt pasilieka teisę keisti šias Sąlygas savo nuožiūra bet kuriuo metu. Visi Sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo Sąlygų pakeitimo momento. Naudodamiesi svetaine Jūs patvirtinate, kad su Sąlygomis ir visais jų pakeitimais sutinkate. Rekomenduojame peržiūrėti šias Sąlygas kiekvieną kartą besinaudojant juvelyrine.lt svetaine bei prieš užsakant prekes.

1.2. Šios Sąlygos, pirkėjui su jomis sutikus (t.y. susipažinus su Prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš susipažinau ir sutinku su Prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu šioje internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3. Pirkti internetinėje parduotuvėje juvelyrine.lt turi teisę:

1.3.1. juridiniai asmenys;

1.3.2. veiksnūs fiziniai asmenys, tai yra asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas įstatymų nustatyta tvarka;

1.3.3. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, bet tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.4. visų p. 1.3.1 – 1.3.3. nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Sąlygomis, patvirtina, kad, remiantis Sąlygų 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

  1. Prekybos teritorija

2.1. Internetinėje parduotuvėje juvelyrine.lt prekyba vykdoma Lietuvoje ir kitose Europos sąjungos šalyse.

  1. Prekių įsigijimo tvarka ir asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkėjas gali pirkti prekes neužsiregistravęs internetinėje svetainėje. Pirkėjas nurodytuose informacijos laukuose privalo nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus asmens duomenis.

3.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Sąlygomis patvirtina, kad sutinka, kad jo nurodyti asmens duomenys teisės aktų nustatyta tvarka būtų tvarkomi prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje juvelyrine.lt tikslais.

3.3. Pardavėjas neatskleidžia pirkėjo informacijos ir jos neplatina. Tačiau pardavėjas pasilieka sau teisę teikti pirkėjui informaciją apie naujus produktus, specialius pasiūlymus, pardavėjo partnerius, informaciją apie parduodamas prekes ir paslaugas, bei naudoti šią informaciją pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai pirkėjas nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais). Pirkėjo informacija gali būti atskleista tik: a) gavus pirkėjo sutikimą, b) jei to reikalaujama pagal teisės aktus arba vykdant teismo sprendimą, c) jei pirkėjas pažeidė ar nesilaiko prekių pirkimo sąlygų, d) jei informacijos atskleidimas yra būtinas siekiant atgauti pirkėjo įsiskolinimą ar išieškoti nuostolius, e) kitais teisės aktų numatytais atvejais. Pardavėjas pasilieka teisę atskleisti informaciją pardavėjo partneriams šiose Sąlygose ir teisės aktuose numatyta apimtimi.

3.4. Pristatant prekes, pardavėjas turi teisę pareikalauti, kad prekes pristatančiam asmeniui, kurjeriui ar pašto darbuotojui būtų pateiktas pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas siekiant tinkamai indentifikuoti asmens tapatybę.

  1. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis

4.1. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas, išsirenka prekę, įdeda ją į pirkinių krepšelį, nurodo visus reikiamus duomenis bei atlieka apmokėjimą. Apmokėjimas yra laikomas atliktu nuo to momento, kai lėšos yra faktiškai įskaitomos į pardavėjo banko sąskaitą.

4.2. Pardavėjas pasilieka teisę laikyti, kad pirkimo-pardavimo sutartis nesudaryta jei pirkėjas nenurodo visų reikiamų pristatymo ar užsakomos prekės duomenų ar parametrų, atlieka nepilną ar dalinį apmokėjimą arba dėl kitų objektyvių šiose Sąlygose nurodytų priežasčių pirkimo – pardavimo sutartis negali būti sudaryta.

  1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes juvelyrine.lt internetinėje parduotuvėje šiose Sąlygose ir kitose pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skyriuose nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su juvelyrine.lt internetine parduotuve, susisiekdamas su pardavėju ir gaudamas prekės grąžinimo kodą ir instrukciją ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Sumokėti pinigai grąžinami pirkėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo akto patvirtinimo, įskaitant siuntimo išlaidas.

5.3. Sąlygų 5.2 punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, pažeista, devėta, prekė yra originalioje pakuotėje ir turi visus originalius dokumentus.

5.4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Sąlygų nustatyta tvarka.

5.5. Pirkėjas, naudodamasis juvelyrine.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Sąlygų, kitų taisyklių, nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.6. Pirkėjas įsipareigoja atidžiai perskaityti prekės aprašymo informaciją. Pirkėjas, pirkdamas prekę, sutinka su pateikta prekės specifikacija, aprašymu ir kita prekės pirkimo informacija.

5.7. Pirkėjas supranta, kad įtvirtintų brangakmenių parametrai, nurodyti svetainėje (pvz. brilianto spalva ar švarumas) tam tikrais atvejais gali skirtis nuo Lietuvos Prabavimo Rūmų brangakmeniui ar gaminiui suteiktų parametrų dėl tos priežasties, kad Lietuvos Prabavimo Rūmai, vertindami įtvirtintus brangakmenius, suteikia savo vertinimui 20% paklaidos galimybę.

5.8. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir pirkėjo kilusius ginčus (CK 6.2287 str. 16 p.). Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt. Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

  1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Sąlygose ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės juvelyrine.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Jei pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.

6.3. Esant svarbioms priežastims, pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas nepateikia visų užsakymui įvykdyti reikalingų duomenų ir nėra įmanoma susisiekti su pirkėju jo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, taip pat jei nėra atliktas pilnas apmokėjimas. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo visos informacijos pateikimo ir/ar apmokėjimo momento. Pardavėjas turi teisę iš anksto, nepranešęs pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jei pardavėjui nepavyksta susisiekti su pirkėju per tris (3) darbo dienas.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo teisę į jo duomenų saugumą ir naudoti pirkėjo duomenis tik šioje Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu šiose Sąlygose nustatyta tvarka.

6.7. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per septynias (7) darbo dienas, jeigu buvo atliktas apmokėjimas.

  1. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

7.1. Visos kainos parduotuvėje juvelyrine.lt yra nurodytas eurais. Į nurodytą prekės kainą yra įskaičiuotas 21% pridėtinės vertės mokestis (PVM).

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes užsakymo pateikimo metu per paysera.lt sistemą.

7.3. Pardavėjas pasilieka teisę užsakymo nevykdyti jeigu yra suteikta nepilna mokėjimo informacija ar yra atliktas ne pilnas apmokėjimas.

7.4. Pirkėjas, patvirtindamas Sąlygas, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos prekės pristatymo metu. Pirkėjas atlikęs apmokėjimą gauna užsakymą patvirtinančius dokumentus el.paštu.

7.5. Pirkėjas ir pardavėjas susitaria, kad pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš šalių, įspėjusi apie tai kitą šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

  1. Prekių pristatymas

8.1. Prekės pirkėjui pristatomos Europos sąjungos teritorijoje per kurjerį, paštu, pasiuntinį ar kitą įgaliotą pardavėjo atstovą.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Atitinkamai, prekes pristačius pirkėjo nurodytu adresu bus laikoma, kad prekės yra tinkamai įteiktos pirkėjui.

8.4. Pardavėjas pateikia prekes pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose ir juvelyrine.lt nurodytais terminais ir įkainiais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių. Kartu pirkėjas sutinka, jog prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

8.5. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pateikimo pirkėjui metu pirkėjas privalo kartu su pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo–priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu ir, atitinkamai, yra laikoma, kad prekės yra pristatytos tinkamos būklės ir kokybiškos.

8.7. Juvelyrine.lt parduotuvėje prekių pristatymo įkainiai nurodyti skiltyje „Pristatymas“.

  1. Prekių kokybės garantija

9.1. Kiekvienos juvelyrine.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Įtvirtintų brangakmenių parametrai, nurodyti svetainėje (pvz. brilianto spalva ar švarumas) tam tikrais atvejais gali skirtis nuo Lietuvos Prabavimo Rūmų brangakmeniui ar gaminiui suteiktų parametrų nes Lietuvos Prabavimo Rūmai, vertindami įtvirtintus gaminius, suteikia savo vertinimui 20% paklaidos tikimybę.

9.4. Vadovaujantis CK 6.364 str. gamykliniams gaminiams yra suteikiama 2 metų garantija, rankų darbo papuošalams suteikiama 5 metų garantija (norint pateikti prekę garantiniui reikalinga sąskaita ar pirkimo kvitas).